โปรแกรมคาราวาน  ไทย – ลาว – จีน 
6 – 15 พฤษภาคม 2552

----------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่   1  
    17.00  น.  เช็คอินโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
    19.00  น.  รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่   2   เชียงของ -  หลวงน้ำทา – บ่อเต็น – เชียงรุ่ง
    07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่บ่อเต็นชายแดนลาว – จีน
    12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารโรงแรมบ่อเต็น)
    13.00  น.  เดินทางผ่านด่านบ่อหารและไปสู่เมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง”
    18.00  น.  ถึงเชียงรุ่งแล้วรับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม

วันที่  3   เชียงรุ่ง –  ผูเอ่อร์ – ป่าหิน
    07.00 น.   รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินทางสู่คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน
    12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันเมืองผูเอ่อร์ ปลูกชามากที่สุดของจีน  ลิ้มรสชาผู่เอ่อร์ซึ่ง เป็นชาที่มีชื่อเสียง จัดเป็นชาดำประเภทหนึ่ง ขึ้นชื่อว่าเป็นชาที่หมักอย่างเต็มที่จนกลิ่นและรสของชาเข้มข้น ในช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาเพียง 300 กรัม อาจขายได้ถึงราคากว่า 5 พันบาท จนมีสมญาว่า“ทองคำที่ดื่มได้”
    13.00 น.  ออกเดินทางสู่ป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น  แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น  ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตาบนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมทะเลสาบป่าหินที่เขียวขจี  เจ้าแม่กวนอิมสรงน้ำกลางทะเลสาบ ดอกบัวหินขนาดใหญ่สูงประมาณ  20 เมตร ปีนชมทิวทัศน์สระกระบี่หินบนยอดดอกบัว ชมศาลาหิน  และหินรูปทรงแปลกตามากมาย
17.00 น.   ถึงป่าหิน  รับประทานอาหารเย็น  และเข้าพักโรงแรม

วันที่  4    คุนหมิง – ต้าหลี่
    07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
    08.00 น.  เที่ยวชมป่าหินงาม 
    12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน   เป็ดย่างอี๋เหลียง  
13.00  น.  เดินทางสู่ต้าหลี่ ทางดีตลอดสาย เมืองต้าหลี่เป็นเมืองโบราณสำคัญแห่ง
อารายธรรมบน เส้นทางสายไหมตอนไต้ ซึ่งในสมัยโบราณได้มีเหล่าพ่อค้าวาณิชและพระภิกษุสงฆ์ที่เดินออกธรรมจารึกสู่นำเอาวัฒนธรรมมาเผยแพร่ เมืองต้าหลี่นั้นได้รับการขนานนามว่า “อลังการแห่งภูผาและผืนน้ำ”  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ทางด้านตะวันออก
    15.00  น.  เข้าชมวัดฉงเสิ้นเจดีย์สามองค์  สัญลักษณ์คู่เมืองโบราณต้าหลี่มานานนับ 1,200 ปี  องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง ทิศตะวันตกอิงทิวเขาซางซานที่ปกคลุมด้วยเฆมหมอกอันงดงาม ทิศตะวันออกติดทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ องค์พระเจดีย์ทั้งสามนั้นตั้งยืนตระหง่านดุจพู่กันสามด้ามปักอยู่บนปฐพีระหว่างภูสูงกับน้ำสวยซึ่งแต่งเติมเมืองต้าหลี่ให้สมเป็นเมืองโบราณที่ดูสง่า
    17.30  น.  เข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
    19.00  น.  เที่ยวเมืองโบราณ  เดินชมสินค้า บนถนนคนเดิน ผู้ที่เดินทางมาต้าหลี่จะได้เห็นสภาพบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นแบบตึกโบราณสูงไม่เกินสองชั้นซึ่งหลังคาบ้านเรือนยังคงใช้กระเบื้องมุงหลังคาแบบจีนอยู่  ชมสีสันชีวิต วัฒนธรรมและบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ของชนเผ่าไป๋ที่ครอบครองผืนแผ่นดินนี้มานานกว่า 1,000 ปี  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหินอ่อนต้าหลี่
วันที่  5    ต้าหลี่  -  เจี้ยนชวน – แชงกรี ล่า 
    08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า
    09.00  น.   ออกเดินทางผ่านเมือง เจี้ยนชวน
    12.00  น. รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร
    13.00  น.  เที่ยวชมหุบเหวเสือกระโจนอันน่าตื่นตาตื่นใจ  ซึ่งถูกจารึกว่าเป็นหุบโตรกเขาที่ลึกที่สุดในโลก เบื้องล่างคือแม่น้ำแยงซีเกียงที่ไหลผ่านโตรกเขาอย่างเชี่ยวกรากและรุนแรง
    15.00  น.  ชมวัดซุงจ้านหลินซือ  ศูนย์รวมจิตใจชาวทิเบตในแควนดัม ซึ่งเปรียบเสมือน“โปตาลาน้อย” แห่งทิเบตตะวันออก รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างจำลองย่อส่วนมาจากพระราชวังโปตาลา ที่นครลาซาในทิเบต
    18.00  น.  เดินทางถึงโรงแรม
19.00  น.  รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  และเดินเที่ยวเมืองเก่าเจี้ยนถาง

วันที่   6  แชงกรีล่า  -   ลี่เจียง
       07.00  น.  รับประมาณอาหารเช้า
       08.00  น.  เดินทางกลับสู่ลี่เจียง เมืองสวรรค์ลำธารสวย ที่มีลำธารสายน้อยนับร้อยสายไหลเลี้ยวลดซอกซอนเข้าไปเกือบทุกซอกทุกมุมของเมืองเก่าที่มีอายุแก่กว่าพันปี
       12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเก่าซู่เหอ
       13.00  น.  เดินทางเข้าชมสระมังกรดำ ซึ่งอยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. เป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด เป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา  ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม   และชมเมืองโบราณลี่เจียง ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก  เป็นนครโบราณที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบเมือง ชมบ้านเรือนที่คู่ขนานไปกับธารน้ำสายเล็ก ๆ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของบ้านทรงจีนโบราณซึ่งหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่แบบจีนทุกครัวเรือน
       17.00  น.  เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น
       19.00  น.  เที่ยวชมเมืองยามค่ำคืนตามอัธยาศัย 

วันที่  7   ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก
       07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า
       08.00  น.  ออกเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก โดยนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา
                        (เตรียมอุปกรณ์กันหนาว)  มีหิมะตกตลอดปี สัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ต้นสนและต้นฉำฉาที่สวยงาม และภูเขามังกรหยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
       12.00  น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภูเขาหิมะมังกรหยก
       14.00  น.  เดินทางไปชมหมู่บ้านชาวน่าซี
       18.00  น.  รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  และชมเมืองเก่ายามค่ำคืน

วันที่  8    ลี่เจียง -  ต้าหลี่  -  ฉู่สง -  คุนหมิง  (500  กม.) 
       07.00  น.  รับประมาณอาหารเช้า
       08.00  น.  เดินทางกลับสู่ต้าหลี่  สภาพถนนดี เป็นทางด่วนสลับราดยาง
       12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
       13.00  น.  เดินทางสู่คุนหมิง
       17.00  น.  เข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารเย็น
       19.00  น.  เที่ยวชมเมืองยามค่ำคืนตามอัธยาศัย 

วันที่  9    คุนหมิง  -  เชียงรุ่ง  (725  กม.)
     07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า
     08.00   น.  ออกเดินทางสู่เมืองซือเหมา ทางด่วนสลับราดยาง
     12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
     13.00  น.  ออกเดินทางสู่เชียงรุ่ง
     18.00  น.  ถึงเชียงรุ่ง  รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักแรม

วันที่  10   เชียงรุ่ง- บ่อหาร– บ่อเต็น - หลวงน้ำทา – ห้วยซาย  (410 กม.)
    07.00  น.   รับประทานอาหารเช้า
    08.00  น.   ออกเดินทางสู่ชายแดนบ่อหาร – บ่อเต็น 
    12.00  น.   รับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมชายแดน
    13.00  น.   เดินทางสู่หลวงน้ำทา  -  ห้วยซาย
    16.00  น.   ถึงห้วยซายชายแดนลาว   แล้วนำรถลงแพข้ามแม่น้ำโขงสู่ฝั่งไทย
                      ที่เชียงของ  จังหวัดเชียงราย
...................................................................................................

หมายเหตุ          โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  32,000.-บาท/ท่าน   (1 ห้องพักรวมกัน  2  ท่าน)
นอนเดี่ยวเพิ่ม  6,500.-บาท
ค่าธรรมเนียมรถยนต์
คันละ  11,000.-บาท  (รวมค่าทางด่วน)
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร  วันละ  100.-บาท  รวม  10  วัน เป็นเงิน  1,000.-บาท 
ราคานี้รวม
ค่าไกด์ท้องถิ่น, ค่าอาหารตามรายการ,  ค่าที่พัก,  ค่าทางด่วน, ค่าประกันรถ, ค่าประกันท่องเที่ยว
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าธรรมเนียมการข้ามแดน, ค่ากระเช้าขึ้นยอดภูเขาหิมะ
ราคานี้ไม่รวม
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  นอกเหนือรายการ, ค่าทิปไกด์นำทาง, ค่าบำรุงรถท่านเอง, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหว่างคนของท่านกับคนหรือรถยนต์ท้องถิ่น, น้ำอัดลม, เหล้า,
วิทยุสื่อสาร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.    ผู้โดยสาร  ชื่อ – สกุล  ,  เพศ ,  วัน เดือน ปี เกิด ,  
-    หมายเลข passport, วันที่รับ  passport และวันหมดอายุ,  passport  ต้องไม่น้อยกว่า  6  เดือน ก่อนวันเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าเล่ม passport  จำนวน  1  ฉบับ)  
-    รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  3  รูป
2.    ผู้ขับรถ  ชื่อ – สกุล,  เพศ,  วัน เดือน ปี เกิด,  
-    หมายเลข passport , วันที่รับ  passport และวันหมดอายุ,  passport  ต้องไม่น้อยกว่า  6  เดือน  ก่อนวันเดินทาง   (ถ่ายสำเนาหน้าเล่ม passport  จำนวน  1  ฉบับ)  
-    รูปถ่าย  ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน  6  รูป  พื้นสีขาว (ทำใบขับขี่ประเทศจีน)
-    สำเนาทะเบียนรถ   จำนวน  1   ฉบับ,  หมายเลขเครื่องรถ,  ยี่ห้อรถ, สีรถ
-    ถ่ายสำเนาใบขับขี่   จำนวน  3  ชุด

จำกัดจำนวนผู้เดินทาง สนใจโปรดจองด่วน ภายในมีนาคมนี้ โทร. 0-2866-1525