กรุงเทพ - มุกดาหาร - สะวันเขต - เว้ - ดานัง – ฮอยอัน

เส้นทางท่องเที่ยวและการค้า ส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West-Co-rridor) "อัตราค่าบริการ ท่านละ 10,600 บาท"

    วันศุกร์ 3 ก.ค. : กรุงเทพ - มุกดาหาร

        19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

        19.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

    วันเสาร์ 4 ก.ค. : มุกดาหาร-สะวันเขต-เว้

        06.30 น. ถึงจังหวัดมุกดาหาร แวะรับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางข้ามลำน้ำโขง สู่ประเทศลาว เดินทางตามเส้นทางสะวันเขต-ลาวบาว ระยะทอง 250 กม. ฟังไกด์ลาวเล่าเรื่องลาว

                     รับประทานอาหารอาหารวันที่ภัตตาคารติดชายแดนเวียดนาม บ่ายผ่านด่านลาวบาวเข้าสู่เวียดนาม ตามถนนสายหมายเลข 9 ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตลอดจนเรื่องราวของ

                     สงครามในอดีต เดินทางไปชมอุโมงค์วินม๊อก หรือหมู่บ้านใต้ดิน เหนือเส้นขนานที่ 17 เดินทางสู่เมืองเว้ อดีตเมืองหลวงในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์ เหงีวยน รับประทานอาหารค่ำ

                     ที่ภัตตาคารแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

    วันอาทิตย์ 5 ก.ค. : เว้ - ดานัง

                     หลังรับประอาหารเช้า เดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองหลวงเก่าเว้ ซึ่งเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ชมพระราชวังเว้ สุสานกษัติย์และไหว้พระที่วัดเทียนหมุอัน

                     ศักดิ์สิทธิ์ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในเว้ แวะจับจ่ายสินค้าราถูกนานาชนิดที่ตลาดดงบา ตลาดเก่าแก่ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีแล้ว เดินทางลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดใน                            
                     เอเชียอาคเนย์ผ่านภูเขาไห่เวิน สู่จังหวัดดานัง ระหว่างทางชมวิถีชีวิตชาวประมง และทิวทัศน์อันงดงามของคาบสมุทรังโก ชมพิพิธภัณฑ์แสดงปติมากรรมยุคจัมปา                                     
                     อาณาจักรที่รุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้เมื่อกว่าสองพันปีมาแล้ว ชมการพัฒนาของดานังเมืองท่าสำคัญ และศูนย์กลางการคมนาคมของเวียดนามภาคกลาง รับประทานอาหาร                        
                     เย็นบนเรือล่องลำน้ำหาน จากนั้นเที่ยวชมศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของดานัง

( ค่ำพักผ่อน หรือเดินท่องราตรี หรือดื่มชาชาววัง ตามอัธยาศัย )

    วันจันทร์ 6 ก.ค. : ดานัง - ฮอยอัน - เว้

                     หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ฮอยอัน เมืองท่านานาชาติในอดีตที่เคยรุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ฮอยอัน                        
                    ได้สมญานามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันมาก จึงมีร้านค้าขายสินค้าที่ระลึกมากมาย โคมไฟ ชุดน้ำชา กระเป๋า รองเท้า ผ้าปักลายสวยๆ

                     รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารในฮอยอันแล้วเดินทางกลับสู่ดานัง ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์อันเก่าแก่) ชมผลงานของ                      
                    
ช่างแกะสลักที่สามารถทำให้หินดูมีชีวิตและมีค่า เย็นเดินทางถึงเว้ รับประทานอาหารค่ำ นั่งเรือมังกรล่องลำน้ำหอม ฟังศิลปินเว้ ขับร้องเพลงโบราณ

    วันอังคาร 7 ก.ค. : เว้ – มุกดาหาร

                    รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางออกจากเว้ ถึงมุกดาหาร เวลา 16.00 น. รับประทานอาหารค่ำแล้วเดินทางกลับกรุงเทพ

    วันพุธ 8 ก.ค.

        05.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

    หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยถือผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

    สนใจติดต่อสอบถาม


บริษัทฟรีแมนแทรเวล จำกัด

823/33-34 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-8661525 โทรสาร :02-4121056
E-mail   : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com

FREEMANTRAVEL CO.,LTD

823/33-34 Phran Nok Road Bangkok 10700 Thailand
Tel : + 66(0) 2866-1525 Fax: 24121056
E-mail   : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com